یکشنبه ،۳۰ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۳۶

گیاهان‏ دارویی و تداخلات دارویی

گیاهان‏ دارویی و تداخلات دارویی
بســیاری از مصر ف کنندگان تصــور میکنند که مصرف کمی برگ، گل و ســاقه خشــک یک گیاه نمی تواند هیچ عارضه جانبی داشته باشد اما واقعیت این اســت که گیاهــان دارویی هم درســت مثل داروهای شــیمیایی توانایی ایجاد اثرات نامطلوب جانبی را دارند.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان تدارکات پزشکی به نقل از  pharma newsبروز تداخــلات دارویی بیــن داروهــای گیاهی و داروهای شــیمیایی یکی از عواملی است که مصرف خودســرانه داروهای گیاهی را خطرآفرین می‌کند.
اگرچــه بروز تداخل  در بعضی موارد چندان مهم نیست اما بعضی از این تداخلات می توانند خطرناک باشــند؛
برای مثال گل اشرفی، بابونه و مریم گلی می توانند احتمال بروز خونریزی را در بیمارانی را که داروهای شیمیایی ضدانعقاد خون مانند وارفارین مصرف میکنند افزایش دهند.

از آنجــا که اثــرات مفیــد و گاه منحصــر به فرد گیاهان دارویی بــرای درمان بعضی بیماری ها قابل چشم پوشی نیســتند و اســتفاده از اشکال سنتی داروهــای گیاهی به دلیل مشــکلات گفته شــده خطراتی به همراه دارند، اما بهترین راه ســود بردن از خواص گیاهان دارویی و دور ماندن از بســیاری از عوارض ناخواسته ناشــی از تهیه و تولید غیرعلمی آنها استفاده از داروهای گیاهی است.
این داروها که با کشــت علمی و فراوری استاندارد تحت نظر متخصصــان گیاهان دارویــی در کشور آمریکا  تولید می شوند، به اشکال دارویی – قرص، کپســول، قطره، شربت، پماد و …- وجود دارند و از آنجا که میزان داروی موجود در هر وعده دارویی ایــن فراورده ها و همچنین طول زمان نیاز به مصرف آنها با معیارهای علمی تعیین شــده است، احتمال بروز عوارض پیش بینی نشده ناشی از مصرف گیاهان دارویی به این شکل کاهش می‌یابد.
بســته بندی مناســب، وجود تاریخ تولید و انقضا و بروشور حاوی اطلاعات ضروری برای مصر ف کننده از مزایــای دیگری هســتند که ضمــن تامین نیاز بیماران، خطرات احتمالی مصرف داروهای گیاهی را کاهش می دهند.

.

۲۸ بهمن ۱۳۹۴ ۱۵:۰۴
روابط عمومی |

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید