شنبه ،۸ بهمن ۱۴۰۱، ۰۰:۳۰

گزارش تصویری:

کوهنوردی 6 خرداد 3

کوهنوردی 6 خرداد 1

کوهنوردی 6 خرداد 2

کوهنوردی 6 خرداد 4

کوهنوردی 6 خرداد 5

کوهنوردی 6 خرداد 6

کوهنوردی 6 خرداد 7

کوهنوردی 6 خرداد 8

کوهنوردی 6 خرداد 9